Follow by Email

středa 4. března 2015

Milá matematiko / Dear Maths

Milá matematiko,

máme tě moc rádi a proto ti píšeme, jak se co řekne anglicky, aby si se domluvila i v daleké anglicky mluvící cizině.

Adding and subtracting ... sčítání a odčítání
to add = přičíst
to subtract = odečíst, např. Subtract 9 from both sides. Odečti 9 od obou stran.

Multiplying and dividing ... násobení a dělení
A . B ... multiply A by B ... A is multiplied by B
A : B = A / B ... divide A by B ... A is divided by B

Fraction ... zlomek (simplify (or reduce) the fraction ... zjednodušit / upravit zlomek)
5/100 is called a decimal fraction and 3/4 is called a common fraction.

Powers ... mocniny ... např.deset na druhou
base ... základ mocniny (mocněnec) ... např.10
exponent / index / power ... exponent (mocnitel) ... např. 2
Positive powers ... 5.000 = 5 × 103 ... 5 thousand
Negative powers ... 0,005 = 5 × 10-3 ... 5 thousandths

When the index number is two, the number has been 'squared' (to square a number ... umocnit číslo na druhou). 82 could be called "8 to the power 2" or "8 to the second power", or simply "8 squared".
When the index number is three, the number has been 'cubed' (to cube a number ... umocnit číslo na třetí)
53 could be called "5 to the third power", "5 to the power 3" or simply "5 cubed".
When the index number is greater than three you say that it is has been multiplied 'to the power of'.
37 could be called "3 to the seventh power", 'three to the power of seven' or simply "3 to the 7th"

Roots ... odmocniny (to find a square / cube root ... nalézt druhou / třetí odmocninu)
Square root '√ ' ... druhá odmocnina ... √ 36 means 'the square root of 36'
Cube root ... 'the cube root of 27' is 3 (because 3 × 3 × 3 = 27)
Degree (stupeň odmocniny): 2 means square root, 3 means cube root. After that they are called the 4th root, 5th root and so on .... 'the fourth root of 81' is 3 (because 3 × 3 × 3 × 3 = 81)

Equation ... rovnice
what is on the left (x + 2) is equal to what is on the right (6) ... x+2=6 (to solve the equation ... řešit rovnici ... solution = řešení)

Formula ... vzorec
A formula shows a relationship between different variables.Vzorec ukazuje vztah mezi různými proměnnými. Vzorec má vice než jednu proměnnou.
A variable is a symbol that stands in for a number we don't know yet. Proměnná je symbol, který zastupuje neznámé číslo.
Např. výpočet objemu ...V = l . w . h ...V stands for volume, l for length, w for width, and h for height

Inequality ... nerovnice
5 > 2 ... 5 is greater than 2
7 < 9 ... 7 is less than 9
x ≥ 1 ... x is greater than or equal to 1
y ≤ 3 ... y is less than or equal to 3
Reverse the ineqality ... otočit nerovnost (e.g. divide both sides by -2 ... vydělit obě strany -2)

Další matematické drobnosti jsou:
Unknown (quantity) ... neznámá (veličina) ("x" is unknown / an unknown - often called variable - "x" je neznámé / neznámá - často se mu říká proměnná) ... algebra pozužívá písmena (např. x nebo y), aby označila neznámé hodnoty (= unknown values) ... 3y = 4x + 5 is an equation in two unknowns (= rovnice o dvou neznámých)
Parentheses () ... závorky
Decimal point... desetinná čárka (e.g. move the decimal point 3 places to the left ... posunout desetinnou čárku o 3 místa doleva)
Two like signs become a positive sign. Dvě souhlasná znaménka se stanou kladným znaménkem.
Two unlike signs become a negative sign. Dvě nesouhlasná znaménka se stanou záporným znaménkem.

Měj se moc pěkně a ať tě mají lidé rádi!

S pozdravem,

Tvoje paní učitelka :-)

From http://www.freepik.com/free-vector/albert-einstein-cartoon-vector_698471.htmZdroje:

http://www.mathopenref.com/rootnumber.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Thank you for your comment.