čtvrtek 30. března 2017

Most both halves

Dnes se budu věnovat třem běžným slovíčkům: most, half a both. Pojí se k nim 3 dotazy, se kterými se na mne obrátili mí studenti.

Většina studentů ví, že "the" se používá u superlativů, např. she is the most dangerous woman I've met - je to (ta) nejnebezpečnější žena, jakou jsem kdy potkal. "Most" nám pomáhá vytvořit superlativ u dlouhých přídavných jmen.

První dobrý dotaz studentů je, jestli je "the" před "most" pokaždé. 

Odpověď: u výše uvedených superlativů ano. 
Kdy ne? Podíváme se na následující případy:

1. Most - nejvíce (z nějakého množství nebo počtu) - "the" se může v neformální britské angličtině vynechat:

Who do you think will get (the) most votes? Kdo, myslíš, dostane nejvíce hlasů?

2.
Most - většina, t.j. více než polovina lidí nebo něčeho / téměř všichni/všechno – "the" se v tomto smyslu nepoužívá!
I like most vegetables. Mám rád většinu zeleniny.
Most classical music sends me to sleep. Většina klasické hudby mne uspí.
As most of you know, I've decided to resign. Jak většina z vás ví, rozhodl jsem se odstoupit.
Most of the people I had invited turned up. Většina lidí, které jsem pozvala, přišla.


Druhým dotazem studentů je použití členu před "half".
Pokud se half použije jako samostatné podstatné jméno (= noun) anebo ve spojení s podstatným jménem ve smyslu polovina, půlka, tak se k němu pojí člen určitý nebo neurčitý.
It’s a half. Je to polovina.
Costs rose by a half. Náklady stouply o jednu polovinu.
 

Over a half of all accidents happen in the home. Více než jedna polovina nehod se stane doma. Člen neurčitý "a" zde znamená "jedna". 

Ale pozor:
Pokud po half následuje of, tak se před half člen nepíše:
Half (of) the money was mine. Polovina peněz byla moje.
Half (of) the fruit was bad. Polovina ovoce byla zkažená.
Half (of) the work is already finished. Polovina práce už je hotová.


Pokud je half "nalepené" před podstatným jménem, které si podrží svůj člen těsně před sebou, half člen pak už nemá: half an hour - půl hodiny.
It’s half the price. Je to polovina ceny. 

They spent half the time looking for a parking space. Polovinu času strávili tím, že hledali místo na zaparkování.
Her house is half a mile down the road. Její dům je půl míle odsud.
They offered to pay half the cost of repairs. Nabídli, že zaplatí polovinu nákladů za opravy.
Ve výše uvedených případech tedy nedáváme před "half" žádný člen: 

I waited for half an hour. I waited for a half an hour. Čekal jsem půl hodiny.
She’s four and a half years old now. Je jí teď čtyři a půl roku. (Zde nezapomeneme na množné číslo years.)

Člen také nepoužíváme ve spojeních in half a by half. Zde je half na pozici příslovce.
I've divided the money in half. Rozdělila jsem peníze napůl.
We'll need to reduce the weight by half. Snížíme hmotnost napolovic.

Pokud se half použije jako příslovce (= adverb) ve významu: napůl, z poloviny, napolo, napolovic, zpola, tak člen opět nepoužíváme:

This meal is only half cooked. Jídlo je uvařené jen napůl.
She is half Italian. Je napůl Italka.
He's half English, half Swiss. Je napůl Angličan a napůl Švýcar.


Třetí a poslední zvídavý dotaz studentů směřoval na upřesnění pravidel pro pozici "both" ve větě. Pokud se both vztahuje k podmětu, tak ho umístíme doprostřed, kam obvykle dáváme příslovce:

1. both dáme mezi podmět a hlavní sloveso: They both wanted to sell the house. (between the subject and the main verb) Oba chtěli dům prodat.
2. Pokud je ve větě modální
nebo pomocné sloveso, tak se both umístí po modálním slovese (=a modal verb) nebo po prvním pomocném slovese (=the first auxiliary verb): They had both been refused entry to the nightclub. (after the first auxiliary or modal verb) Už předtím je oba nepustili do nočního klubu.
3. Pokud je ve větě sloveso be
jako hlavní sloveso, tak both napíšeme po slovese be: They were both very nice, kind and beautiful. Obě byly velmi příjemné, laskavé a krásné. They both were very nice

Gratuluji, jestli jste pozornost udrželi až sem, a jestě větší ovace si zasloužíte, pokud se zmíněnými pravidly budete řídit. Hodně štěstí :-)

From http://all-free-download.com/free-photos/download/half-moon-night-sky_263100.html